Główna » 2013 » Czerwiec » 6 » II Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego
12:52
II Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego
8 czerwca o godzinie 12:00, w auli nr 417 (budynek A) Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku przy ul. Zacharowa 21, odbędzie się II ogólnobiałoruski sprawdzian z języka polskiego.

Zapisy prowadzone są do 7 czerwca. Zasady uczestnictwa i regulamin dostępne są na stronie internetowej Ambasady RP w Mińsku.

Wprowadzenie

II Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego (zwany dalej „Sprawdzianem”) ma na celu wyróżnienie osób, które wykażą się bardzo dobrą znajomością ortografii i interpunkcji języka polskiego.

1. Organizator

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w II Ogólnobiałoruskim Sprawdzianie z Języka Polskiego, organizowanym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku, (zwane dalej „Organizatorem”).

 

2. Zasady uczestnictwa

2.1. W Sprawdzianie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi, najpóźniej w dniu Sprawdzianu. Każdy z uczestników dokonuje rejestracji za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do dnia 7 czerwca 2013 roku, pod adresem www.minsk.msz.gov.pl. Wypełniony formularz należy odesłać na adres: ambasada.minsk@msz.gov.pl, w temacie wpisując słowo: „sprawdzian”,

2.2. Udział w Sprawdzianie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania uczestników,

2.3. Przystępujący do Sprawdzianu uczestnik podaje swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 1, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu dokumentacji i rozliczenia Sprawdzianu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97),

2.4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do udziału w Sprawdzianie Organizator dopuszcza zorganizowanie Sprawdzianu w dwóch turach,

2.5. Organizator zastrzega, że w Sprawdzianie może wziąć udział ograniczona liczba osób. W wypadku przekroczenia możliwej liczby uczestników, o przyjęciu uczestników do udziału w Sprawdzianie decydować będzie kolejność zgłoszeń,

3. Jury

Nad przebiegiem Sprawdzianu czuwa Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora oraz językoznawców z Uniwersytetu Śląskiego.

4. Przebieg Sprawdzianu

a) Sprawdzian odbędzie się w auli Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku, przy ul. Zacharowa 21, sala nr A 417 (korpus A), w dniu 8 czerwca 2013 r o godzinie 12.00,

b) Dyktowany tekst zostanie wygłoszony przez przedstawiciela Uniwersytetu Śląskiego,

c) Podczas pisania tekstu Sprawdzianu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych i elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac,

d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli literami drukowanymi,

e)Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

f) Ocenie podlegać będzie poprawność zarówno ortograficzna, jak i interpunkcyjna,

g) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego (lub grupy wyrazów w przypadku pisowni łącznej i rozłącznej) i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone, a wprowadzone poprawki jednoznaczne. Również w naniesionych poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli liter drukowanych,

h) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników Sprawdzianu prac konkursowych nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki,

i) Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia,

j) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

5. Nagrody

a) Nagrody zostaną przyznane laureatom Sprawdzianu w dniu 8 czerwca 2013 roku, na podstawie decyzji Jury, b) Organizator przewiduje przyznanie w Sprawdzianie nagród w dwóch kategoriach: dla nauczycieli i pozostałych chętnych osób:

- dla osób, nie będących nauczycielami języka polskiego:

• I nagrody – tytuł „Cudzoziemski Mistrz Języka Polskiego na Białorusi” i ufundowanie miesięcznego pobytu w Letniej Szkole Języka, Literatury i Kultury Polskiej w Cieszynie w 2014 roku,

 

• II i III nagrody, czyli tytuł, odpowiednio, „I i II Cudzoziemski Wicemistrz Języka Polskiego na Białorusi” (nagrody rzeczowe),

- dla nauczycieli języka polskiego:

• I nagrody – tytuł „Orzeł Polskiej Ortografii na Białorusi” i ufundowanie 2 – tygodniowego pobytu na warsztatach polonistycznych w Cieszynie w 2014 roku,

• II nagrody – tytuł „Orzełek Polskiej Ortografii na Białorusi” (nagroda rzeczowa),

c) Nagrody zostaną wręczone w dniu 8 czerwca 2013 r. po zakończeniu i rozstrzygnięciu Sprawdzianu, a w przypadku braku możliwości uczestnictwa w uroczystości rozdania nagród nagrodzony uczestnik będzie mógł odebrać nagrody osobiście w siedzibie Ambasady RP w Mińsku (ul. Z. Biaduli 11),

d) W celu otrzymania nagrody każdy laureat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości,

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik podał na formularzu nieprawdziwy adres lub niepoprawne dane lub jeśli laureat nie wskazał danych na formularzu bądź wskazane dane okazały się nieprawdziwe lub niepoprawne,

f) Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny; uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią,

g) Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród,

h) W przypadku gdy laureatem okaże się osoba niepełnoletnia, nagroda zostanie wydana jednemu z rodziców/opiekunów prawnych,

i) Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Udział w Sprawdzianie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

7.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli szczególne okoliczności będą tego wymagać) do unieważnienia Sprawdzianu lub jego etapów.

7.3. Nagrody muszą być odebrane do końca sierpnia 2013 roku.


http://kresy24.pl/37252/ii-ogolnobialoruski-sprawdzian-z-jezyka-polskiego/

Wyświetleń: 969 | Dodał: Hanna | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *: